IMPEL Logo

Afval en TFS

Het deskundigenteam afval en TFS houdt zich bezig met de praktische uitvoering en handhaving van de internationale en Europese regelgeving inzake de overbrenging van afvalstoffen en het beheer van afvalstoffen. Doel van het netwerk is de naleving van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen en de Afvalbeheerrichtlijnen door handhaving te bevorderen, gezamenlijke handhavingsprojecten uit te voeren, de uitwisseling van kennis, best practices en ervaringen met de handhaving van de verordeningen en richtlijnen te bevorderen en een uniform handhavingsregime te stimuleren. Dit gebeurt door middel van bewustwordings- en capaciteitsopbouwactiviteiten, het faciliteren van inter- en grensoverschrijdende samenwerking tussen instanties en operationele handhavingsactiviteiten.

; Leden van het cluster vertegenwoordigen milieuautoriteiten, maar ook douane- en politiediensten en andere autoriteiten die een rol spelen bij de handhaving van de grensoverschrijdende overbrenging en het beheer van afvalstoffen.


Key areas

 • Waste shipments
 • WEEE and E-waste
 • Landfills

Relevant legislation

Related projects

 • Strategische netwerksamenwerking

  Een groot deel van het werk van het IMPEL Waste & TFS cluster is gericht op de naleving van de voorschriften voor het grensoverschrijdend verkeer van afval. Omdat een groot deel van de afvaltransporten bestemd is voor landen buiten Europa is het belangrijk om goede contacten te hebben met de autoriteiten in deze bestemmingslanden. De meeste IMPEL-leden hebben minimale contacten met deze verafgelegen landen. Milieuschade zoals e-waste dumping in Afrika en plastic dumping in Azië komt helaas veel voor en we zien dat er veel structurele illegale handel plaatsvindt. De markt is dynamisch en als gevolg van recente politieke ontwikkelingen zoals het importverbod in China en de Europese autoriteiten hebben moeite om bij te houden wat de situatie in de praktijk is. In deze gevallen is internationale samenwerking van essentieel belang.

  [Read more]
 • AEEA artikel 17 Free-riders Project

  Volgens de AEEA-richtlijn 2012/19/EU (respectievelijk de ten uitvoer gelegde nationale wetgeving: bv. ElektroG in Duitsland) moet elke producent van elektrische en elektronische apparatuur worden geregistreerd in het nationale register (Duitsland: stiftung elektro-altgeräte register) om ervoor te zorgen dat zij hun verantwoordelijkheden zullen nakomen, wanneer hun verkochte producten afval worden (bv. AEEA).

  [Read more]
 • Afval & TFS Conferenties

  Veel projecten en activiteiten van het Waste and TFS Expert Team zijn gebaseerd op de Europese Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (WSR). Aangezien het om een verordening met een grensoverschrijdend aspect gaat, is het van groot belang te beschikken over een actief en praktisch Europees netwerk van inspecteurs en regelgevers die regelmatig bijeenkomen om praktische ervaringen uit te wisselen. Niet alleen milieu-inspecteurs, maar ook douane- en politiefunctionarissen en de rechterlijke macht. Lopende IMPEL-TFS-projecten blijven aantonen dat er behoefte is aan de totstandbrenging en vooral de instandhouding van een goede en praktische samenwerking tussen de lidstaten, derde landen en relevante internationale organisaties.

  [Read more]
 • Afvalbeheer en circulaire economie (vorige reeks Stortplaatsinspecties)

  Dit project bouwt voort op de resultaten en producten van de vorige stortprojecten en doorloopt de stappen van de afvalhiërarchie, teneinde eco-innovatie en circulaire economie te bevorderen en gelijke spelregels en een gemeenschappelijk begrip van de kernpunten van de kaderrichtlijn afvalstoffen bij de vergunnings- en inspectieprocessen tot stand te brengen.

  [Read more]
 • Einde van de levensduur van schepen

  In 2017 werd 65% van de schepen wereldwijd verkocht aan Zuid-Aziatische strandingswerven voor ontmanteling (bv. India, Pakistan en Bangladesh), wat aanzienlijke gevolgen heeft voor het milieu en de gezondheid, met name wanneer in aanmerking wordt genomen dat die schepen 80% brutotonnage uitmaakten van alle ontmantelde schepen die in 2017 aan land werden gebracht. De illegale uitvoer van schepen voor stranding in Zuid-Azië gaat nog steeds door, net als het omzeilen van de regelgeving inzake afvaltransport en scheepsrecycling. Bangladesh, India en Pakistan waren goed voor bijna 90% van de bruto tonnage die in 2019 wereldwijd werd ontmanteld, en een deel van deze schepen is ofwel illegaal geëxporteerd vanuit Europa, ofwel "legaal" door de regelgeving te omzeilen.

  [Read more]
 • Tenuitvoerlegging van de AEEA-richtlijn

  Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is een van de snelst groeiende afvalstromen in de EU, met een productie van ongeveer 9 miljoen ton in 2005, en een verwachte groei tot meer dan 12 miljoen ton in 2020. AEEA bevat een complex mengsel van materialen en onderdelen, die deels ook gevaarlijk zijn. Niet goed beheerde AEEA kan grote milieu- en gezondheidsproblemen veroorzaken. Bovendien vergt de productie van elektronica het gebruik van schaarse en dure hulpbronnen.

  [Read more]
 • SPIDER WEB: Strategisch project ter verbetering van de opsporing en ontmanteling van milieucriminaliteit in de Westelijke Balkan

  SPIDER WEB wordt gezamenlijk gefinancierd door de Europese Unie en de Bondsrepubliek Duitsland op basis van een subsidieovereenkomst met de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GmbH) in het kader van het IPA/2017-project "Bestrijding van zware criminaliteit in de Westelijke Balkan". Voor uw gemak kunt u hieronder de updates van SPIDER WEB raadplegen:

  [Read more]
 • TFS Zeehavenproject I-II

  Het doel van deze projecten was de verbetering van de Europese handhaving van de regelgeving inzake de overbrenging van afvalstoffen, zoals vastgelegd in EU-verordening 259/93 en het Verdrag van Bazel, door een betere samenwerking tussen de handhavingsautoriteiten.

  [Read more]
 • Controle van de bestemming van het afval

  Het project was gericht op meer samenwerking en informatie-uitwisseling bij de verificatie van afvalbestemmingen in het kader van EU-verordening 259/93 (verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen) inzake toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen, door inspecties uit te voeren in de deelnemende landen en de afvalstromen te volgen tot hun eindbestemming.

  [Read more]
 • Grensoverschrijdende overbrenging van E-waste

  Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het herschikkingsvoorstel betreffende AEEA (2009) IMPEL heeft eerder een checklist ontwikkeld om de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (P&E) van voorgestelde en bestaande milieuwetgeving. In december 2008 heeft de Commissie een herschikkingsvoorstel voor de AEEA-richtlijn aangenomen. Dit verslag beschrijft een beoordeling van de P&E-kwesties die uit het voorstel voortvloeien op basis van de IMPEL-checklist. Het verslag bevat een synthese van de resultaten van de antwoorden op de vragenlijst en de discussies in de workshops en belicht een breed scala aan P&E-kwesties.

  [Read more]
 • Samenwerking tussen de EU en Afrika

  In februari 2008 heeft IMPEL een memorandum van overeenstemming ondertekend met het secretariaat van het Verdrag van Bazel (SGC). In het kader van dit memorandum zijn IMPEL TFS en de SGC overeengekomen samen te werken aan component 4 van het project E-wastes to Africa van de SGC. Dit project, dat in 2009 van start ging, wil West-Afrika en andere Afrikaanse landen toerusten om het groeiende probleem van de invoer van e-afval uit geïndustrialiseerde landen aan te pakken en zo de gezondheid van de burgers te beschermen. Het project bestaat uit 4 onderdelen:

  [Read more]
 • Samenwerking IMPEL - Azië

  Leden van de IMPEL TFS-stuurgroep nemen jaarlijks deel aan workshops van het Aziatisch netwerk ter voorkoming van illegale grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en van het regionaal handhavingsnetwerk voor chemicaliën en afval (REN).

  [Read more]
 • Project voor afgewerkte brandstoffen (Refused Derived Fuel - RDF)

  Refuse Derived Fuel (RDF) is een afvalbrandstof die wordt geproduceerd door vast afval te versnipperen en te dehydrateren. Het bestaat voornamelijk uit brandbare bestanddelen van stedelijk en industrieel afval zoals papier, hout en kunststoffen. RDF wordt in grote hoeveelheden binnen de Europese Unie vervoerd en gebruikt om energie en warmte te produceren.

  [Read more]
 • Afvallocaties

  Gezien de problematische afvalstromen wereldwijd, met name van elektronisch afval, afgedankte voertuigen en onderdelen daarvan van Europa tot Afrika, waren de deskundigen het erover eens dat de bronnen van illegale afvalstromen en de "stroomopwaartse" faciliteiten waar dergelijk afval wordt ingezameld, opgeslagen en/of verwerkt vóór de uitvoer, doeltreffender moeten worden aangepakt.

  [Read more]
 • De juiste dingen doen bij inspecties van afvaltransporten

  Dit IMPEL-project onderzoekt het nut van de Doing the Right Thing (DTRT)-methodologie voor inspecties van afvaltransporten. Het doel is op basis van het DTRT-handboek een praktisch instrument te ontwikkelen dat de organisatie van inspecties van afvaltransporten door de bevoegde autoriteiten in de IMPEL-landen kan helpen verbeteren. Drie bevoegde autoriteiten uit verschillende IMPEL-lidstaten zullen elk het DTRT-handleidingboek inzake afvaltransportinspecties toepassen en testen hoe DTRT de organisatie van die inspecties kan ondersteunen. Onder organisatie wordt verstaan alle verschillende stappen van het plannen, uitvoeren en evalueren van inspecties, zoals beschreven in de DTRT Milieu-inspectiecyclus. Bij het opzetten van de tests zal rekening worden gehouden met de bevindingen en aanbevelingen van het onderzoek naar de specifieke inspectie-eisen voor afvaltransporten. De resultaten van de testfase zullen worden besproken en gebruikt voor de ontwikkeling van een begeleidingsinstrument op basis van het DTRT-richtlijnenboek, dat geschikt is voor het specifieke gebied van de organisatie van inspecties voor afvaltransporten.

  [Read more]
 • IMPEL-TFS NCP vergaderingen over beste praktijken

  Internationale samenwerking en afstemming is van groot belang bij de handhaving van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) (EG) nr. 1013/2006, zoals bepaald in artikel 50. Uit eerdere en lopende IMPEL-TFS-projecten (grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen) is gebleken dat het van essentieel belang is om als bevoegde autoriteiten samen te werken. De handhaving van de EU-regelgeving inzake de overbrenging van afvalstoffen blijft ernstig tekortschieten. Om de samenwerking en de afstemming van de handhaving te verbeteren, is frequent contact tussen de Europese handhavingsautoriteiten noodzakelijk. Dit project vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie en ervaringen, casestudies, discussies over interpretaties en inspectiebenaderingen tussen de TFS Nationale Contactpunten (NCP's).

  [Read more]
 • Handhavingsacties

  Het project "Handhavingsacties" is om de volgende redenen opgezet: De bevoegde instanties hebben te kennen gegeven dat zij behoefte hebben aan een geformaliseerd projectkader om de handhavingsinspecties in hun eigen land te integreren; Internationale samenwerking is essentieel om internationale milieuproblemen aan te pakken; en Het netwerk van handhavers in het veld moet in stand worden gehouden en worden uitgebreid tot alle lidstaten om een doeltreffende inspectieregeling te waarborgen.

  [Read more]
 • Planning inspectie afvaltransporten

  Het nieuwe art. 50, lid 2 bis, van Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen bepaalt dat de EU-lidstaten uiterlijk op 1 januari 2017 voor hun hele geografische grondgebied een of meer inspectieplannen (AVI's) moeten opstellen. Deze plannen hebben betrekking op inspecties uit hoofde van art. 50, lid 2, van de groenelijnverordening, d.w.z. van inrichtingen, ondernemingen, makelaars en handelaren overeenkomstig artikel 34 van Richtlijn 2008/98/EG. 34 van Richtlijn 2008/98/EG, en van de overbrenging van afvalstoffen en de daaraan gerelateerde nuttige toepassing of verwijdering. Tijdens de IMPEL-TFS-conferentie van 2014 hebben de deelnemers te kennen gegeven dat er een standaardformaat/template of ten minste een richtsnoer voor een inspectieplan moet worden ontwikkeld in overeenstemming met de eisen van de WSR, waardoor de GP's ook beter vergelijkbaar zouden worden. Zij pleitten ook voor een uitwisseling van bestaande plannen, ervaringen en prioriteiten.

  [Read more]
 • TFS Prosecutors Project

  De tekortkoming in de naleving van het Verdrag van Bazel en de Europese uitvoering daarvan, de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (1013/2006) of "WSR" is zeer ernstig. Uit cijfers blijkt dat ongeveer 20% van van alle afvaltransporten in overtreding is. De EU-richtlijn 2008/99 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht verplicht de lidstaten ertoe ook de WSR strafrechtelijk te handhaven.

  [Read more]
 • Handhavingsmaatregelen I - III

  De verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen (1013/2006/EG) bepaalt dat de lidstaten de overbrenging van afvalstoffen moeten inspecteren en met elkaar moeten samenwerken. De reeks projecten voor handhavingsacties is opgezet om de volgende redenen Sommige lidstaten hebben te kennen gegeven dat zij behoefte hebben aan een geformaliseerd projectkader om dit te integreren met de handhavingsinspecties in hun eigen land; Internationale samenwerking is essentieel om internationale milieuproblemen aan te pakken; en Het netwerk van handhavers in het veld moet in stand worden gehouden en worden uitgebreid tot alle lidstaten

  [Read more]
 • We're using cookies

  We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.