IMPEL Logo

Bescherming van de natuur

Het verlies aan biodiversiteit tegen 2020 een halt toeroepen en ombuigen is een prioriteit binnen de Europese Unie. De tenuitvoerlegging van de EU-natuurwetgeving (de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn) is van essentieel belang om de biodiversiteitsdoelstelling van de EU voor 2020 te halen. De uitvoering en handhaving moeten echter worden verbeterd. Aangezien elk jaar relatief veel klachten en inbreukprocedures met betrekking tot deze natuurrichtlijnen bij de EC binnenkomen, is het nodig om de inspectie en handhaving op dit punt te versterken en daarvoor is het nodig om de krachten te bundelen met andere natuurnetwerken in Europa. Volgens de IMPEL-strategie zullen de belangrijkste gebieden die van belang zijn voor de natuurbescherming worden bestreken door de werkzaamheden van het Green Expert Team. Deze aanpak wordt beschouwd als efficiënter om te gaan met nieuwe perspectieven bij de tenuitvoerlegging van de Europese natuurwetgeving: het maakt een gerichte aanpak van natuurbeschermingskwesties mogelijk en een gestage en gestructureerde dialoog tussen natuurdeskundigen van overheden, andere belangrijke netwerken zoals het netwerk van openbare aanklagers, het netwerk van rechters, NGO’s en wetenschappelijke instituten. De algemene doelstelling van het Green Expert Team is bij te dragen aan de versterking van de uitvoering van de EU-natuurwetgeving door middel van bewustmaking, uitbreiding van het netwerk van groene deskundigen, uitwisseling van beste praktijken, versterking van de samenwerking met het EU-netwerk van openbare aanklagers en het netwerk van rechters, versterking van de samenwerking en kennisdeling met NGO’s, verbetering van de samenwerking tussen (handhavings)deskundigen en het organiseren van gezamenlijke inspecties. IMPEL is bereid de krachten van alle netwerken, NGO’s te bundelen en haar ervaring met inspectie en handhaving in te zetten om projecten en activiteiten te bepalen die toegevoegde waarde hebben in de keten van regelgeving- vergunning en inspectie- handhaving- vervolging- veroordeling- evaluatie van effectiviteit van wetgeving.


Key areas

 • Combatting the illegal killing of birds
 • Implementation of Habitat Directive and Birds Directive requirements within the Natura 2000 network
 • Implementation of EU Timber Regulation
 • Peer reviews ( ‘green’ Impel Review Initiative) and follow up/assistance with implementation of recommendations

Relevant legislation

Related projects

 • Natuurbescherming bij het verlenen van vergunningen voor en de inspectie van industriële installaties - Uitvoering van art. 6, lid 3, van de habitatrichtlijn (fase 1, 2 & 3)

  Dit project bestaat uit twee fasen. Het begon in 2014 met het project "Natuurbescherming bij vergunningverlening en inspectie van industriële installaties Implementatie van Art. 6(3) van de Habitatrichtlijn". In de belangrijkste bevindingen van het project 2014 werd geconcludeerd dat er behoefte is aan verbetering van de kennis over en het gebruik van EU-richtsnoeren en bewustmakingsmaatregelen, het delen van bestaande nationale richtsnoeren en wetenschappelijke studies, het uitwisselen van kennis over screeningcriteria en beoordelingsmethodologieën, bv. geaccepteerde praktijken: gebruik van Critical Loads (CL), criteria voor habitatverlies (Fachkonventionen DE), nieuwe benaderingen, bv. voor de evaluatie van stikstofdepositie. Ook werd voorgesteld een gerichte gebruikersvriendelijke leidraad te ontwikkelen.

  [Read more]
 • IMPEL-evaluatie-initiatief gericht op natuurbehoud ("groene IRI")

  In navolging van het algemene IMPEL-evaluatie-initiatief (IRI) beoogt dit project een beeld te schetsen van de huidige situatie binnen de lidstaat of in bepaalde gebieden van de lidstaat met betrekking tot de uitvoering en handhaving van de EU-wetgeving inzake natuurbehoud; voornamelijk de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn. De resultaten zijn goede praktijken en mogelijkheden voor verbetering.

  [Read more]
 • BIOVAL - Berekening van het herstel van ecosystemen

  Men is zich nog steeds niet voldoende bewust van de gevolgen van misdrijven tegen in het wild levende dieren en planten voor ecosystemen en beschermde soorten. De manier om deze schade te berekenen, zodat het een nuttig en betrouwbaar instrument wordt bij vervolging en tijdens rechtszaken, is een onderwerp dat verder moet worden onderzocht. Er zijn al enkele goede voorbeelden. In Finland bijvoorbeeld is de openbare aanklager verplicht te werken met een "prijslijst" die de schade aan ecosystemen en beschermde soorten berekent. Dit varieert van kleinere inbreuken tot misdrijven tegen in het wild levende soorten waarbij zwaar bedreigde soorten betrokken zijn.

  [Read more]
 • IKB uitwisseling van informatie tussen handhaving en andere belanghebbenden (IMPEL-ESIX)

  Het stopzetten en ombuigen van het verlies aan biodiversiteit tegen 2020 is een prioriteit binnen de Europese Unie. De tenuitvoerlegging van de EU-natuurwetgeving (de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn) is van essentieel belang om de biodiversiteitsdoelstelling van de EU voor 2020 te halen. De uitvoering en handhaving moeten echter worden verbeterd.

  [Read more]
 • Aanpak van illegale activiteiten in verband met jachttoerisme

  In 2015 werd in Slovenië een goed voorbeeld onderzocht van een "gesloten" regelgevingssysteem in het kader van de jachtverordening, door zachte en harde controlemaatregelen die door verschillende lidstaten nuttig werden bevonden. Daarom werd in 2017 in Slovenië een studie-inspectie georganiseerd om te zien hoe het systeem in de praktijk functioneert. In 2019-2020 is een online vragenlijst verstuurd naar inspectiediensten van de aangesloten landen, Birdlife-leden en Face-leden. Op basis van de analyse van de antwoorden op de vragenlijst zullen twee landen worden geselecteerd voor een gezamenlijke inspectie in 2021.

  [Read more]
 • Instrument voor inspectieplanning van beschermde natuurgebieden

  De alarmerende achteruitgang van de biodiversiteit in Europa heeft ertoe geleid dat de Europese Unie (EU) twee belangrijke wetgevingsinstrumenten heeft aangenomen - de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn - om Europa's meest waardevolle soorten en habitats in hun hele natuurlijke verspreidingsgebied binnen de EU in stand te houden.

  [Read more]
 • Goede praktijken bij de uitvoering van het EU-actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren en planten

  Voor de uitvoering van het EU-actieplan tegen de handel in wilde dieren en planten is brede steun nodig, niet alleen van de EU-instellingen, maar ook van de EU-agentschappen - Europol en Eurojust -, de lidstaten en hun bevoegde instanties, de EU-delegaties en de ambassades van de lidstaten in derde landen.

  [Read more]
 • Vergadering van het team van deskundigen inzake natuurbescherming en gezamenlijke inspecties

  In 2014 werd de eerste groene IMPEL Review Initiaive (IRI) uitgevoerd in Roemenië, de tweede groene IRI zal in mei 2016 in Italië worden uitgevoerd. Er werden beste praktijken en mogelijkheden voor verbetering geïdentificeerd. Roemenië wees op een aandachtsgebied waar zij kennis en expertise willen uitwisselen; namelijk over de organisatie van milieu- en natuurbeschermingsagentschappen (gescheiden of gefuseerd). Tijdens de workshop in Roemenië in 2015 wees de werkgroep de kwestie van "illegaal jachttoerisme" aan als een kans om samen te werken om de reikwijdte van deze activiteit te bepalen en de legale en illegale aspecten in kaart te brengen. Dit was gebaseerd op een presentatie van een officier van justitie in Roemenië. Deze zaak had diepgaande gevolgen voor de status van het natuurbehoud en er werd verteld dat de illegale activiteiten nog steeds doorgaan. In het managementplan voor het deskundigenteam natuurbehoud bevat de "ruggengraatstructuur" een cyclus van een IRI-activiteit, gevolgd door een bijeenkomst van het deskundigenteam in het jaar daarna.

  [Read more]
 • Vergunningverlening krachtens artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn

  De vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn zijn van cruciaal belang voor het bereiken van de EU 2020-doelstelling om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en om te buigen, die door de staatshoofden en regeringsleiders is onderschreven. De Commissie heeft een ambitieuze strategie aangenomen om deze doelstelling te bereiken, bestaande uit zes streefdoelen. Doelstelling 1 van deze strategie is gericht op de "volledige tenuitvoerlegging van de EU-natuurwetgeving ter bescherming" van de biodiversiteit en vereist een aanzienlijke verbetering van de staat van instandhouding.

  [Read more]
 • Tenuitvoerlegging en handhaving van de EU-houtverordening

  De stand van zaken bij de tenuitvoerlegging van de EU-houtverordening is nog steeds onbevredigend, zoals blijkt uit de laatste enquêtes van de Commissie. De resultaten van de enquêtes worden ondersteund door parallelle analyses van niet-gouvernementele organisaties (bv. WWF 2014 barometer, ClientEarth, Greenpeace). Het ontbreken van een doeltreffende en uniforme tenuitvoerlegging en handhaving van de EU-houtverordening is zorgwekkend, aangezien dit het instrument in gevaar kan brengen en negatieve gevolgen kan hebben voor het hele FLEGT-actieplan.

  [Read more]
 • Ondersteuning en follow-up van de Roemeense IRI voor natuurbehoud

  In 2014 werd de eerste "groene" IRI uitgevoerd in Roemenië. Er werden beste praktijken en ontwikkelingsmogelijkheden geïdentificeerd. In de loop van de IRI heeft de Roemeense Nationale Milieuwacht (NEG) erop gewezen dat bepaalde resultaten van de IRI steekhoudend waren in hun analyse en dat verdere werkzaamheden moesten worden uitgevoerd om hen te helpen bij de uitvoering van de resultaten. De NEG verzocht daarom om een uitwisseling van kennis en expertise, bijvoorbeeld over de organisatie van milieu- en natuurbeschermingsagentschappen: moeten deze worden gescheiden of samengevoegd?

  [Read more]
 • We're using cookies

  We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.