IMPEL Logo

Industrie en lucht

Expert Team ‘Industry and Air’ zal zich voornamelijk richten op de praktische uitvoering en handhaving van industrie gerelateerde wetgeving.  Op dit gebied is de belangrijkste richtlijn de Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU (RIE), die per 7 januari 2013 de IPPC-richtlijn en zeven sectorale richtlijnen vervangt,. Daarnaast is de richtlijn luchtkwaliteit van bijzonder belang voor het deskundigenteam vanwege het nauwe verband met luchtemissies. Een ander stuk wetgeving betreft de Seveso-richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen in de industrie.


Key areas

 • Industrial Emissions
 • Risk criteria
 • Industrial accidents

Relevant legislation

Related projects

 • Energie-efficiëntieprojecten

  IMPEL voerde een reeks projecten uit in verband met energie-efficiëntie. Energie-efficiëntie bij vergunningverlening en inspecties (2010 - 2012) Energie is een prioritaire kwestie binnen de Europese Unie. Het EU-klimaatveranderings- en energiepakket voorziet in een verhoging van de energie-efficiëntie met 20% en een vermindering van de broeikasgassen met 20% tegen 2020. Sinds het door Finland geleide IMPEL-project inzake energie-efficiëntie van 2002/2003 is uit een huidige evaluatie gebleken dat er slechts kleine veranderingen zijn opgetreden in de inaanmerkingneming van energie-efficiëntiekwesties bij vergunnings- en toezichtprocedures. In het kader van het project werden 7 belangrijke uitdagingen op het gebied van energie-efficiëntie geïdentificeerd:

  [Read more]
 • De juiste dingen doen voor milieuvergunningen

  De milieu-inspectiecyclus (EIC) beschrijft stap voor stap hoe milieu-inspecties moeten worden gepland en waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van de inspecties. De EIC wordt door IMPEL ook gebruikt als een kader waarop andere IMPEL-inspectie-initiatieven kunnen aanhaken om een betere samenhang te creëren tussen de instrumenten die worden ontwikkeld. Hoewel er in Europa veel ervaring is opgedaan met milieuvergunningen, is de procedure zelf nooit beschreven in een stapsgewijze leidraad. Bijgevolg is er geen gelijk speelveld voor de procedures voor milieuvergunningen, zijn er geen richtsnoeren voor nieuwe vergunningverlenende ambtenaren en is er minder samenhang tussen de IMPEL-initiatieven inzake vergunningen.

  [Read more]
 • Ondersteuning van de invoering van de RIE

  Het project is gericht op het delen van kennis en goede praktijken onder regelgevingsprofessionals en het ontwikkelen van richtsnoeren en opleidingsmateriaal ter ondersteuning van de effectieve tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake industriële emissies (RIE). Specifieke resultaten van het project in de komende vier jaar (2021-2024) zullen zijn

  [Read more]
 • Onshore olie- en gasregeling

  Het intense publieke debat over de schaliegasindustrie heeft de schijnwerpers gericht op de hele onshore olie- en gasindustrie, de wijze waarop deze is gereguleerd en wat als beste praktijk voor de industrie wordt beschouwd. Het regelgevingskader van de EU is onlangs geëvalueerd door de Europese Commissie (EC), die een "aanbeveling" heeft gepubliceerd voor minimumbeginselen voor de winning van koolwaterstoffen (inclusief schaliegas) met behulp van hydraulische breuk (hydraulic fracturing), met de bedoeling de uitvoering ervan in augustus 2015 te evalueren. Daarbij is echter niet gekeken naar de bestaande praktijken van de onshore olie- en gasindustrie.

  [Read more]
 • Seminarreeks over "Lessen uit arbeidsongevallen

  Het verzamelen en analyseren van gegevens over industriële ongevallen is noodzakelijk om nieuwe ongevallen te voorkomen. De inspecteurs moeten beschikken over illustraties van ongevalssituaties, om te begrijpen wat er werkelijk is gebeurd en welke maatregelen uiteindelijk in dergelijke situaties zijn genomen.

  [Read more]
 • Aandacht voor menselijke gezondheid via IPPC

  Dit project is ondernomen om een verslag op te stellen over de wijze waarop met gezondheidseffecten rekening wordt gehouden in de verschillende fasen van de vergunningverlening in het kader van de richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC). Door de huidige uiteenlopende benaderingen van de lidstaten van deze kwestie te bestuderen is een gids voor goede praktijken ontwikkeld. Deze gids zal de lidstaten helpen door gemeenschappelijke beginselen en procedures aan te geven waarmee zij bij de uitvoering van de IPPC-richtlijn rekening kunnen houden. In de IPPC-richtlijn wordt meer dan in eerdere wetgeving de nadruk gelegd op de bescherming van de menselijke gezondheid door middel van milieuregelgeving. In het project werd geconstateerd dat in de meeste Europese lidstaten de verantwoordelijkheden voor gezondheidsbescherming en milieubescherming niet bij dezelfde instantie berusten. De uitvoering van IPPC is dan ook een uitdaging en vereist aanzienlijke samenwerking.

  [Read more]
 • Toepassing en gebruik van BREF's

  De belangrijkste doelstelling van dit IMPEL-project was het uitwisselen van informatie over het daadwerkelijke gebruik van BREF's en de implementatie van BBT's tussen IMPEL-leden en operationele autoriteiten die in de lidstaten belast zijn met de verspreiding van BREF's en de implementatie van BBT's.

  [Read more]
 • Het gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS) en gechloreerde koolwaterstoffen

  Het doel van dit project is het uitwisselen van informatie over de tenuitvoerlegging van de VOS-richtlijn tussen deskundigen en/of inspecteurs. Tijdens een IMPEL-workshop werd informatie over VOS-voorschriften in de richtlijn en enkele nationale wetten aan de deelnemers gepresenteerd. Centraal stond de bespreking van de voorbereide casestudies in kleine werkgroepen, die elk uit 8 tot 16 leden bestonden. De belangrijkste resultaten waren:

  [Read more]
 • Handel in emissierechten

  Deze werkzaamheden op het gebied van de handel in emissierechten (fase I - III) hadden tot doel de verschillende regelgevende instanties en organen die bij de uitvoering betrokken zijn, bijeen te brengen en inzicht te krijgen in eventuele verschillen in aanpak en de eventuele gevolgen daarvan voor het functioneren van de regeling. Waar mogelijk zou dit moeten leiden tot een harmonisatie van de operationele praktijken en derhalve tot een harmonisatie van de werking van de regeling.

  [Read more]
 • INSPECT-CEM - Richtlijnen voor milieu-inspectie in de cementklinkerindustrie

  Het cementproductieproces is een complexe industriële activiteit die het milieu sterk kan beïnvloeden. Uit verschillende ervaringen en kennis is gebleken dat het bewaken van alleen de schoorsteenemissies geen efficiënte controlestrategie kan zijn; het is belangrijk een geïntegreerde controle uit te voeren waarbij ook rekening wordt gehouden met het productieproces en de toegepaste technologieën, aangezien een stabiele en gecontroleerde procesvoering de eerste garantie is om aan de eisen te voldoen.

  [Read more]
 • Vergelijkingsprogramma inzake de tenuitvoerlegging en handhaving van luchtkwaliteitsnormen met betrekking tot industriële luchtemissies (PIAQ), fase I - II

  De richtlijn luchtkwaliteit en haar dochterrichtlijnen zijn in de afgelopen jaren in de EU-lidstaten ten uitvoer gelegd. In 2007 kon in het kader van een eerder IMPEL-project (met Oostenrijk als leadpartner) expertise worden uitgewisseld over de vergunningverlening voor installaties in zones met luchtverontreiniging, op basis van een onderzoek in enkele lidstaten. Uit een onderzoek met beperkte draagwijdte in 2009 bleek dat de richtlijnen in de verschillende IMPEL-lidstaten in de praktijk op verschillende manieren ten uitvoer zijn gelegd. Contacten tussen deskundigen in deze landen bevestigden verschillen, die leiden tot verschillende activiteiten op het gebied van luchtkwaliteitsbeheer met betrekking tot de vergunningverlening en handhaving van sectoren van industrie, verkeer en scheepvaart. Er is echter niet veel bekend over deze verschillende activiteiten en de effecten daarvan op de luchtkwaliteit zelf. We weten natuurlijk wel dat de luchtkwaliteit ook wordt beïnvloed door verkeer en scheepvaart. Dit project was echter beperkt tot industriële emissies, gezien de kernfocus van IMPEL en de beperkte beschikbare tijd en middelen.

  [Read more]
 • Koppeling tussen de kaderrichtlijn water en de IPPC/IE-richtlijnen

  De IPPC-richtlijn 2008/1/EG (nu IED 2010/75/EU) en de kaderrichtlijn water 2000/60/EG zijn twee van de meest verstrekkende onderdelen van de EU-milieuwetgeving. Zij hebben de lidstaten voor heel wat uitdagingen gesteld. Installaties die onder de IPPC-richtlijn vallen, kunnen gevolgen hebben voor het watermilieu, bijvoorbeeld door directe of indirecte lozingen van verontreinigende stoffen, wateronttrekking, enz. IPPC vereist dat installaties worden geëxploiteerd volgens voorwaarden in vergunningen die in overeenstemming zijn met de beste beschikbare technieken (BBT). Zij moeten ook de milieukwaliteitsnormen naleven die in de EU-wetgeving zijn vastgesteld, met inbegrip van de normen die uit de EU-wetgeving inzake water voortvloeien. De relatie tussen de twee reeksen verplichtingen is echter vaak verre van eenvoudig.

  [Read more]
 • Milieu-inspecties van industriële installaties in overeenstemming met de richtlijn industriële emissies (RIE)

  Het doel van dit project was het organiseren van een uitwisseling van informatie over beste praktijken voor de tenuitvoerlegging van artikel 23 en andere voor inspectie relevante artikelen van de richtlijn inzake industriële emissies. Rekening houdend met de reeds door IMPEL ontwikkelde richtsnoeren inzake inspectieplanning en risicobeoordeling en met de eisen van de richtlijn inzake industriële emissies werd een interactief handboek inzake inspectie van explosieven ontwikkeld.

  [Read more]
 • De overgang naar RIE-vergunningen en hoe om te gaan met ingrijpende veranderingen in een vergunde faciliteit

  Op 6 januari 2011 is de richtlijn industriële emissies in werking getreden, en de in artikel 80, lid 1, opgesomde bepalingen ervan moeten binnen twee jaar in nationaal recht zijn omgezet. In het kader van de richtlijn industriële emissies is het mogelijk dat voor veel industriële sectoren herzieningen van bestaande vergunningen nodig zullen zijn om te voldoen aan de eisen van de BBT-conclusies in de desbetreffende BREF (artikel 3, leden 11 en 12). In het kader van de bestaande richtlijnen passen de lidstaten diverse systemen toe voor het verwerken van wijzigingen die in installaties plaatsvinden. Deze wijzigingen worden in vergunningen aangebracht in diverse vormen en gedaanten, waaronder overeengekomen wijzigingen van vergunningen, wijzigingen van vergunningen, technische wijzigingen van vergunningen, enzovoort. Artikel 20 van de richtlijn industriële emissies heeft betrekking op wijzigingen door exploitanten in installaties en artikel 63 op belangrijke wijzigingen in bestaande installaties. Deze bepalingen zullen van de lidstaten een nieuwe aanpak vergen om te beslissen of een volledige herziening van een vergunning vereist is, dan wel of voor een meer informeel goedkeuringssysteem voor wijzigingen wordt gekozen.

  [Read more]
 • Verbetering van de vergunningverlening en inspectie van IPPC-installaties voor de varkenshouderij door de ontwikkeling van praktische richtsnoeren

  In 2009 is een vergelijkingsprogramma inzake vergunningverlening en inspectie van IPPC-varkenshouderijinstallaties in IMPEL-landen uitgevoerd (fase I). Het project richtte zich op vijf kernpunten: mestopslag, mestverspreiding, stalsysteem, luchtzuiveringssystemen en geurbeoordeling. Het doel van het project in 2009 was om van elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen en goede praktijken te identificeren.

  [Read more]
 • IED Basisrapport

  Het situatierapport is pas sinds enkele jaren in de Europese wetgeving opgenomen. Niettemin hebben sommige lidstaten reeds een aanzienlijke ervaring met bodemonderzoek opgedaan, met vastomlijnde procedures die in sommige gevallen op tientallen jaren praktijkervaring zijn gebaseerd. Het doel van het RIE-baselineverslag is in de eerste plaats de beoordeling van de bodemkwaliteit aan het begin van de verlenging van de vergunning voor een industriële activiteit, teneinde een uitgangssituatie vast te stellen. Het doel is een vergelijkingsbasis te verschaffen bij de definitieve sluiting van de activiteit, om de toepassing van het beginsel "de vervuiler betaalt" op een objectieve basis mogelijk te maken.

  [Read more]
 • Ervaring met afwijkingen van IED BAT-AEL's

  Op grond van artikel 15, leden 4 en 5, van de Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU (RIE) mogen IMPEL-leden bepalen dat in bepaalde omstandigheden een minder strenge emissiegrenswaarde (EGW) dan de BBT-GEN in een vergunning mag worden vastgesteld. De lidstaten werken momenteel aan hun eigen voorstellen voor de tenuitvoerlegging, die vervolgens door de Commissie zullen worden geëvalueerd. De Commissie heeft geen richtsnoeren gepubliceerd over de wijze waarop de bepaling moet worden uitgevoerd. Dit kan leiden tot uiteenlopende interpretaties in de IMPEL-lidstaten. Dit project is erop gericht goede praktijken te identificeren en de regelgevende instanties in IMPEL te helpen een meer consistente aanpak te ontwikkelen voor afwijkingen van de RIE.

  [Read more]
 • Ondersteuning van de invoering van de geïntegreerde risicobeoordelingsmethode (IRAM)

  Op 6 januari 2011 is de richtlijn inzake industriële emissies (RIE) in werking getreden, en de in artikel 80, lid 1, genoemde bepalingen ervan moesten binnen twee jaar in nationaal recht zijn omgezet. De richtlijn industriële emissies stelt nieuwe eisen aan de inspectie van industriële installaties, zoals beschreven in artikel 23 van de richtlijn. De verplichtingen inzake routinematige milieu-inspecties vormen een nieuwe uitdaging voor de lidstaten van de EU. IMPEL heeft in het kader van het IMPEL easyTools-project reeds een geïntegreerde risicobeoordelingsmethode (IRAM) ontwikkeld als instrument om de lidstaten te helpen aan de eisen van artikel 23 van de richtlijn industriële emissies te voldoen. Door de ontwikkeling van een geïntegreerde risicobeoordelingsmethode (IRAM) en het bijbehorende IT-instrument werd duidelijk dat een risicobeoordelingsinstrument niet alleen voor IED-inspecties moet worden gebruikt, maar ook voor inspecties in het kader van de Seveso-richtlijn en het RMCEI.

  [Read more]
 • Koppeling tussen de richtlijn inzake industriële emissies (RIE) en de REACH-verordening, fase I en II

  In de richtlijn inzake industriële emissies (RIE) wordt veel verwezen naar gevaarlijke stoffen en de risico's die daaruit voortvloeien. Bijgevolg is het de moeite waard te onderzoeken: of de voorschriften/verplichtingen krachtens de REACH-verordening nuttig kunnen zijn voor vergunnings- en inspectiewerkzaamheden welke wijzigingen in de REACH-formaten voor registratie en vergunningaanvragen mogelijk zijn om ze nog meer op elkaar af te stemmen en een toegevoegde waarde te bieden voor de vergunningverlening en inspectie van RIE's welke gevolgen (waaronder positieve gevolgen) REACH-voorschriften hebben voor de vergunnings- en inspectieactiviteiten, en hoe de synergieën en het complementaire karakter van deze twee wetgevingsinstrumenten kunnen worden verbeterd.

  [Read more]
 • We're using cookies

  We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.