IMPEL Logo

Horizontale instrumenten en benaderingen

Het X-cutting Expert Team is opgezet ter ondersteuning van regelgevingsdeskundigen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van systemen, processen, procedures en nieuwe manieren van werken. Het team houdt zich vooral bezig met x-cutting van regelgevingssystemen en niet zozeer met sectorspecifieke systemen. De doelstellingen van het team zijn:

 • Regelgeving efficiënter en effectiever maken
 • overkoepelende instrumenten ter ondersteuning van regelgevers en de uitvoering van nieuwe regelgeving identificeren en ontwikkelen
 • Bijdragen tot de ontwikkeling van capaciteit binnen de lidorganisaties en van een gelijk speelveld binnen Europa
 • werken aan de identificatie van en bijdrage aan de oplossing van specifieke problemen

Key areas

 • Legal framework for inspections
 • Compliance assurance
 • Peer reviews & capacity building
 • Permitting
 • Enforcement
 • Data analysis & sampling
 • Alternatives approaches (eg. Choosing appropriate interventions)
 • Environmental Management Systems
 • Reporting and indicators
 • Information technology in regulation (eg. Apps, handhelds, integrated databases etc)
 • Better/smarter regulation

Relevant legislation

Related projects

 • Financiële bepalingen

  Wanneer vestigingen worden geliquideerd, worden meestal geen voorzieningen getroffen voor milieusanering en blijven er aanzienlijke milieulasten over die later moeten worden aangepakt. In heel Europa is naar verschillende oplossingen gezocht, onder meer door het gebruik van verzekeringspolissen, financiële voorzieningen en obligaties. Het probleem van insolventie blijft bestaan en zelfs als er voorzieningen worden getroffen, worden deze vaak genegeerd door de curator met als gevolg dat er niets overblijft voor het milieu omdat dit als ondergeschikt aan het vennootschapsrecht wordt beschouwd. Uiteindelijk kunnen langdurige rechtszaken er nog steeds toe leiden dat de belastingbetaler opdraait voor de kosten - hetgeen lijnrecht indruist tegen het beginsel dat de vervuiler betaalt.

  [Read more]
 • Nalevingsgarantie door middel van nalevingsbeheerssystemen van bedrijven

  In veel landen staan industriële bedrijven onder toezicht van autoriteiten die regelmatig inspecties ter plaatse uitvoeren en andere "traditionele" nalevingscontroles uitvoeren, zoals het beoordelen van emissieverslagen. Maar hoe effectief en efficiënt zijn deze outputgerichte toezichtactiviteiten in termen van het bereiken van goede naleving van de milieuwetgeving of zelfs milieuprestaties die verder gaan dan naleving? Uit eerdere IMPEL-projecten is gebleken dat een slim gebruik van het vermogen van bedrijven om hun risico's met behulp van beheersystemen te beheersen, aanzienlijk kan bijdragen tot de effectiviteit en de efficiëntie van het overheidstoezicht. Dit lijkt vooral te gelden voor relatief grote en complexe bedrijven waarvan de processen potentieel riskant zijn voor het milieu. Er zijn vrij sterke aanwijzingen dat, als het toezicht onder de juiste omstandigheden en op een geschikte manier gebruik maakt van EMS/CMS'en, de volgende twee doelstellingen kunnen worden bereikt:

  [Read more]
 • Initiatief IMPEL-evaluatie (IRI) - jaarlijks programma

  De IRI-regeling is een vrijwillige regeling die voorziet in informele beoordelingen van milieu-instanties in IMPEL-lidstaten. De regeling is opgezet ter uitvoering van de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad (2001/331/EG) betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties (RMCEI), waarin het volgende wordt gesteld

  [Read more]
 • Uitdaging voor de uitvoering 2021

  IMPEL heeft de afgelopen jaren een paar soortgelijke enquêtes gehouden die veel nuttige informatie opleverden. De situatie is echter drastisch veranderd door de afkondiging van een klimaatnoodtoestand door veel landen, een enorme toename van het bewustzijn over kunststoffen en de wereldwijde achteruitgang van de biodiversiteit. Deze situatie is aanzienlijk verergerd door de aanhoudende COVID-19-pandemie, die de regelgevingsprogramma's aanzienlijk heeft doen ontsporen en uiteindelijk gevolgen zal hebben voor de begrotingen van de overheidssector en de financiën van degenen van wie wordt verwacht dat zij de milieuwetgeving naleven. Dit werk is nodig om deze opkomende uitdagingen volledig in kaart te brengen en te kwantificeren en om te trachten de mogelijkheden en oplossingen ter ondersteuning van de regelgevende gemeenschap te belichten. De werkzaamheden zullen ook rechtstreeks van invloed zijn op de opstelling van een strategisch meerjarenplan voor de periode vanaf 2022.

  [Read more]
 • Criteria voor de beoordeling van de milieuschade (CAED)

  Het project heeft ten doel criteria vast te stellen voor de beoordeling van milieuschade en onmiddellijke dreiging van schade en technische en procedurele capaciteit op te bouwen voor het screenen van gevallen en het bepalen van aanwijzingen en bewijzen van milieuschade en dreigende schade uit hoofde van de richtlijn milieuaansprakelijkheid ten gevolge van milieu-incidenten, -inbreuken en milieucriminele handelingen.

  [Read more]
 • Gebruik van technologie in de regelgeving

  Alle inspectiediensten moeten zo efficiënt en effectief mogelijk zijn en toch bestaande of zelfs uitgebreide diensten blijven aanbieden. Recente IMPEL-evaluatie-initiatieven hebben informatie opgeleverd over diverse technologische vorderingen die door regelgevende instanties in Europa worden gemaakt. Deze miniconferentie is niet alleen bedoeld om informatie uit te wisselen over wat er al is, maar ook over de valkuilen/kosten van de ontwikkeling en de kinderziekten die tot het eindproduct hebben geleid. Het gaat hier niet om het delen van minimumcriteria, maar om de kunst van het mogelijke en hoe dat zo efficiënt mogelijk te doen.

  [Read more]
 • Milieu-incidenten en noodmaatregelen

  Er is een verscheidenheid aan nationale wet- en regelgeving die exploitanten ertoe verplicht plannen en regelingen in te voeren om milieuschade ten gevolge van natuurlijke en technologische incidenten te voorkomen, erop te reageren en deze te herstellen. Ook de milieubeschermingsinstanties hebben uiteenlopende taken en eisen om de exploitanten te helpen incidenten te voorkomen en de reactie op incidenten en noodsituaties te plannen en uit te voeren. Deze verscheidenheid aan taken en eisen heeft waarschijnlijk geleid tot inconsistente regelingen om milieu-incidenten te voorkomen en daarop te reageren.

  [Read more]
 • Uitbreiding van het lidmaatschap van IMPEL

  Het volume van het geproduceerde begeleidende materiaal, de workshops en seminars over beste praktijken maakt IMPEL tot het toonaangevende netwerk voor beoefenaars van overheidsopdrachten op het gebied van milieurecht in Europa. Niettemin zijn er momenteel problemen met betrekking tot billijkheid, vertegenwoordiging en infiltratie binnen het bestaande ledenprofiel van IMPEL.

  [Read more]
 • het gebruik van Copernicus-satellietbeelden bij milieu- en natuurbeschermingsinspecties en de bewijskracht ervan beoordelen

  De handhaving van de milieuwetgeving kan worden ondersteund door zeer actuele en waardevolle geografische informatie, die wordt verzameld, opgeslagen, beheerd en gebruikt ter ondersteuning van de activiteiten in het veld. De methoden, het institutionele gebruik en de juridische toepassing van deze instrumenten voor de analyse van milieu en landgebruik zijn echter nog onzeker. Daarom heeft dit project tot doel de potentiële gebruikers van deze teledetectiegegevens, gebaseerd op Copernicus-diensten, te identificeren en te begrijpen hoe deze informatie de milieu- en natuurbehoudinspectieactiviteiten kan ondersteunen binnen de specificiteit van elk betrokken IMPEL-lid en hoe ze reeds werd toegepast en in de toekomst kan worden toegepast, rekening houdend met de belangrijkste procedures, methoden, (open) toegang tot dergelijke procedures en methoden en wettelijke beperkingen (betreffende het gebruik van geospatiaal bewijsmateriaal in verschillende landen wettelijke achtergrond).

  [Read more]
 • Benchmarking van kwaliteitsparameters voor milieu-inspectiediensten

  Het project had tot doel duidelijke, transparante en vergelijkbare kwaliteitsparameters voor de milieu-inspectiediensten vast te stellen en te definiëren, zodat de inspectiediensten de mogelijkheid krijgen om elkaar te vergelijken en van elkaar te leren. Voorts werd in het project besproken hoe de geschikt bevonden kwaliteitsparameters kunnen worden gebruikt en benut.

  [Read more]
 • Praktische toepassing van de beginselen van betere regelgeving bij het verbeteren van de efficiëntie en de doeltreffendheid van de milieu-inspectie-instanties

  Dit IMPEL-project was erop gericht praktische oplossingen aan te dragen en goede praktijken uit te wisselen tussen milieu-inspectie-instanties in Europa met betrekking tot initiatieven ter verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van regelgevende activiteiten zoals vergunningverlening en inspectie. De voordelen van het project waren

  [Read more]
 • Rapportage aan het publiek

  Doel van het project was na te gaan welke kerninformatie over uitgevoerde milieu-inspecties aan het publiek moet worden verstrekt en hoe deze informatie het best kan worden verstrekt, met name via elektronische middelen (internet), en aanbevelingen te doen. Het project is erin geslaagd te achterhalen welke informatie aan het publiek ter beschikking wordt gesteld en in welke vorm dat gebeurt.

  [Read more]
 • Gemeenschappelijke regelgevingskaders in de lidstaten - Vergelijkingsproject

  Initiatieven voor betere regelgeving om de efficiëntie en doeltreffendheid te verbeteren en tegelijk het niveau van milieubescherming te handhaven of te verbeteren, worden steeds vaker gebruikt door milieu-inspecties in de lidstaten, vaak als reactie op uitdagingen zoals beperkte middelen en toenemende druk op het milieu.

  [Read more]
 • Onderzoek naar het gebruik en de doeltreffendheid van complementaire benaderingen van milieu-inspectie om de naleving te verzekeren

  Aanvullende benaderingen leveren een zeer nuttige bijdrage aan het instrumentarium van de regelgevers bij de tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving en het bereiken van milieuresultaten. Zij worden gedefinieerd als acties die naast milieu-inspecties worden ondernomen om doelstellingen zoals naleving te helpen bereiken. Enkele voorbeelden van aanvullende benaderingen van milieu-inspecties zijn:

  [Read more]
 • Miniconferentie over regelgevingsstrategie

  In verschillende IMPEL-evaluatie-initiatieven (IRI's) is vastgesteld dat veel organisaties er niet in slagen hun overkoepelende regelgevingsstrategie duidelijk te formuleren, zodat alle regelgevingswerkzaamheden daar duidelijk op kunnen worden afgestemd. De methode "Doing the Right Things" vereist ook dat context en doelstellingen worden vastgesteld die op de regelgevingsstrategie moeten worden afgestemd. Door te begrijpen welke opties beschikbaar zijn, zullen regelgevers hun strategie kunnen creëren/verfijnen/ontwikkelen.

  [Read more]
 • Big Data mini-conferentie

  In verschillende IMPEL-evaluatie-initiatieven (IRI's) is vastgesteld dat veel organisaties worstelen met de gegevens die zij over gereglementeerde sites en het milieu bezitten. Tijdens deze conferentie zal worden getracht beste praktijken en mogelijke oplossingen uit te wisselen om de waarde van de gegevens waarover wij beschikken te maximaliseren.

  [Read more]
 • Ontwikkeling van een eenvoudig en flexibel risicobeoordelingsinstrument als onderdeel van de planning van milieu-inspecties in verband met de Europese milieuwetgeving en het RMCEI (easyTools)

  Een kernpunt van de "Aanbeveling inzake minimumcriteria voor milieu-inspecties" (RMCEI) en de IMPEL "Stapsgewijze leidraad voor de planning van milieu-inspecties" is de prioritering van milieu-inspecties. Een essentieel onderdeel van deze prioritering is de beoordeling van de waarschijnlijkheid van milieuverstoringen ten gevolge van industriële of vergelijkbare activiteiten. Deze risicobeoordelingen spelen ook een belangrijke rol bij de planning van inspecties overeenkomstig de Seveso II-richtlijn en de richtlijn inzake industriële emissies (RIE).

  [Read more]
 • IMPEL naslagwerk voor milieu-inspecties

  Het doel van het IMPEL-referentieboek over milieu-inspectie is, de milieu-inspecteurs in de Europese Unie een hulpmiddel te bieden. Het is hoofdzakelijk bedoeld voor inspecteurs in het veld, maar kan ook nuttig zijn voor het top- en middenkader.

  [Read more]
 • Minimumcriteria voor inspecties: Planning en rapportage

  IMPEL heeft de laatste hand gelegd aan de reeks richtsnoeren inzake minimumcriteria voor inspecties, die de grondslag vormden voor de RMCEI-verordening, en heeft een referentieboek voor milieu-inspecties gepubliceerd. De leidraad omvat de volgende documenten:

  [Read more]
 • Prestatie-indicatoren voor milieu-inspectiesystemen

  Doel van het project was het uitwerken van prestatie-indicatoren voor de milieu-inspectiediensten. Wat de reikwijdte van het project betreft, werd overeengekomen dat het betrekking moest hebben op indicatoren met betrekking tot het RMCEI. De indicatoren moeten input-, output- en uitkomstindicatoren omvatten.

  [Read more]
 • Oplossing van milieuconflicten door middel van een dialoog tussen buurten

  Dit project bestaat uit vier fasen, die tussen 2005 en 2010 zijn uitgevoerd. Buurtdialogen voorkomen, beheren en lossen conflicten effectief en efficiënt op door vertrouwen op te bouwen, door win-win oplossingen te zoeken en door duurzame goede buurtrelaties te creëren. Hun doel is open informatie te delen, aanbevelingen te ontwikkelen voor de maatschappij en soms zelfs samen te werken en te onderhandelen om tot een oplossing te komen.

  [Read more]
 • De juiste dingen doen Methodologie

  Fase I. Vergelijkingsprogramma inzake de prioriteitstelling bij milieu-inspecties De algemene doelstelling van het vergelijkingsprogramma is een volledig beeld te krijgen van de wijze waarop de verschillende lidstaten inspecties uitvoeren en hoe zij onderling ervaringen uitwisselen. Een andere doelstelling is dat de EU-inspecteurs informatie uitwisselen en besprekingen houden over de wijze waarop inspecties moeten worden uitgevoerd om de milieuwetgeving te handhaven. De uitwisseling van informatie zal de grensoverschrijdende samenwerking en het wederzijds begrip tussen de landen bevorderen. De doelstelling van dit project was het verkennen en analyseren van overeenkomsten en verschillen in de aanpak van de prioriteitstelling bij milieu-inspecties door inspecterende instanties in IMPEL-lidstaten, het verwerven van inzicht in de manier waarop inspecterende instanties in IMPEL-lidstaten omgaan met "opties" in hun inspectieplannen en -programma's en het bevorderen van de beschikbaarheid van praktische informatie over de milieusituatie en de doeltreffendheid van het beleidsvormingsproces voor de beleidsmakers.

  [Read more]
 • In kaart brengen van het regelgevingsinstrumentarium

  Door de snelle veranderingen in de regelgevingspraktijk en de vooruitgang van de technologie is de regelgevingsgereedschapskist niet algemeen bekend of wordt hij niet volledig begrepen. Dit project wil praktijken identificeren die in de eerste plaats in Europa worden gebruikt, maar ook in de rest van de wereld (door middel van vragenlijsten en literatuuronderzoek), zodat ze in kaart kunnen worden gebracht in het nalevingsspectrum. Dit zal het begrip van alle regelgevers vergroten, zodat zij deze nieuwe instrumenten en praktijken op de juiste manier samen kunnen toepassen om de naleving te bevorderen.

  [Read more]
 • Databank Risicocriteria

  Het project is ontwikkeld vanwege de grote vraag naar doeltreffende instrumenten om inspecties optimaal te richten op de controle op de naleving van de EU-wetgeving met betrekking tot menselijke activiteiten; niet alleen voor grote industrieën, maar ook voor andere menselijke activiteiten. De kwaliteit van het milieu hangt ook af van kleinere installaties en van de landbouw, met potentiële en feitelijke gevolgen voor milieucompartimenten zoals lucht, bodem en water.

  [Read more]
 • Toepassing van het beslissingsondersteunende instrument iDepend

  De complexe en onderling afhankelijke aard van milieu, bedrijfsleven en regelgeving betekent dat conventionele methoden om milieurisico's te analyseren en passende "tegenmaatregelen", of "interventies" te kiezen, wellicht niet doeltreffend zijn. Het "Choosing Appropriate Interventions"-project heeft een praktisch instrument ontwikkeld voor regelgevers, inspectiediensten en inspecteurs om hen te helpen de juiste interventiekeuze te maken en goede praktijken en ervaringen uit te wisselen.

  [Read more]
 • Kiezen van geschikte interventies, Fase 3

  Om de doeltreffendheid van de uitvoering van het milieu-acquis door de milieu-inspecties te verbeteren, wil dit project de IMPEL-leden een toolkit aanreiken om, afhankelijk van de omstandigheden, interventies te kiezen. Het instrument is ontwikkeld en getest in fase 1 en 2 van het project. Tijdens fase 3 zullen verbeteringen worden aangebracht aan de iDEPEND modelleringstool, zal een gastsite worden geïdentificeerd en zullen de voordelen van afhankelijkheids modellering en de toolkit breder worden gecommuniceerd.

  [Read more]
 • We're using cookies

  We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.