IMPEL Logo

Topics

 • Water en land icon Water en land

  In de loop der jaren is men zich meer en meer bewust geworden van de bedreiging die uitgaat van de achteruitgang van de kwaliteit en de kwantiteit van de watervoorraden. Evenals problemen in verband met slecht beheer van grond en bodems. De aanwezigheid van een aantal verschillende administratieve en handhavingsstructuren die in één thematisch gebied werkzaam zijn, de noodzaak om te werken binnen een door kaderrichtlijnen bepaalde strategische lijn en onvoldoende bewijsmateriaal, gegevens en informatie, worden genoemd als de belangrijkste oorzaken van de achterstand bij de tenuitvoerlegging. Dit kan bijgevolg het vermogen van de waterbeheerders om adequate maatregelen te plannen, in het gedrang brengen.

  [Read more]
 • Afval en TFS icon Afval en TFS

  Het Deskundigenteam Afvalstoffen en TFS houdt zich bezig met de praktische uitvoering en handhaving van internationale en Europese regelgeving op het gebied van de overbrenging van afvalstoffen en het beheer van afvalstoffen. Het doel van het netwerk is de naleving van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen en de Afvalbeheerrichtlijnen door handhaving te bevorderen, gezamenlijke handhavingsprojecten uit te voeren, de uitwisseling van kennis, best practices en ervaringen met de handhaving van de verordeningen en richtlijnen te bevorderen en een uniform handhavingsregime te stimuleren. Dit gebeurt door middel van bewustmakings- en capaciteitsopbouwactiviteiten, het vergemakkelijken van samenwerking tussen instanties en over de grenzen heen, en operationele handhavingsactiviteiten. De leden van het cluster vertegenwoordigen milieu-instanties, maar ook douane- en politiediensten en andere autoriteiten die een rol spelen bij de handhaving van de grensoverschrijdende overbrenging en het grensoverschrijdende beheer van afvalstoffen.

  [Read more]
 • Industrie en lucht icon Industrie en lucht

  Het deskundigenteam "Industrie en lucht" zal zich vooral bezighouden met de praktische uitvoering en handhaving van industriegerelateerde wetgeving. De belangrijkste richtlijn op dit gebied is de Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU (RIE), die met ingang van 7 januari 2013 de IPPC-richtlijn en zeven sectorale richtlijnen vervangt. Daarnaast is de richtlijn luchtkwaliteit van bijzonder belang voor het deskundigenteam vanwege het nauwe verband met luchtemissies. Een ander stuk wetgeving betreft de Seveso-richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen in de industrie.

  [Read more]
 • Nature protection icon Nature protection

  Halting and reversing the loss of biodiversity by 2020 is a priority within the European Union. The implementation of EU Nature legislation (the Birds and Habitat Directives) is essential to achieve the EU 2020 biodiversity target. However, implementation and enforcement need to be improved. As relatively high number of complaints and infringement procedures related to these nature Directives reach the EC every year, there is a need to strengthen the inspection and enforcement on this item and to do so it is necessary to join forces with other Nature networks in Europe. According to the IMPEL strategy, main areas of interest for nature protection will be covered by the work of the Green Expert Team. This approach has been envisaged as more efficient to deal with new perspectives in European Nature Legislation Implementation: it will permit a focalized approach to nature conservation issues and steady and structured dialogue among nature experts between authorities, other important networks like network of prosecutors, network of judges, NGO’s and scientific institutes. The overall objective of the Green Expert Team is to contribute to strengthening the implementation of EU Nature legislation through raise awareness, extend the network of green experts, exchange best practices, strengthen collaboration with EU network from prosecutors and network form judges, strengthen collaboration and share knowledge with NGO’s, improve co-operation between (enforcement) experts and to organise joint inspections. IMPEL is willing to combine the effort of all the networks, NGO’s and use its experience in inspection and enforcement to determine projects and activities that add value in the chain of regulation- permit and inspection- enforcement- prosecution- verdict- evaluation of effectiveness of legislation.

  [Read more]
 • Horizontale instrumenten en benaderingen icon Horizontale instrumenten en benaderingen

  Het X-cutting Expert Team is opgezet ter ondersteuning van regelgevingsdeskundigen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van systemen, processen, procedures en nieuwe manieren van werken. Het team houdt zich in de eerste plaats bezig met x-cutting-regelgevingssystemen en niet zozeer met sectorspecifieke systemen. De doelstellingen van het team zijn Regelgevers efficiënter en effectiever maken Overkoepelende instrumenten identificeren en ontwikkelen om regelgevers en de tenuitvoerlegging van nieuwe regelgeving te ondersteunen bijdragen aan de ontwikkeling van capaciteit binnen de lidorganisaties en aan een gelijk speelveld binnen Europa werken aan de identificatie van en bijdragen tot de oplossing van specifieke problemen.

  [Read more]

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.