IMPEL Logo

Tools

 • Financiële voorzieningen voor milieuaansprakelijkheden - Praktische gids

  Deze praktische gids is bedoeld als referentiedocument voor regelgevers. Het schrijft niet voor wat een regelgever moet doen. In plaats daarvan beoogt het informatie te verstrekken om regelgevers te helpen betere beslissingen te nemen over financiële voorzieningen voor milieuverplichtingen en -verplichtingen. Op die manier moet de gids bijdragen tot een betere bescherming van het milieu en de schatkist, de naleving van het beginsel dat de vervuiler betaalt bevorderen en de exploitant ertoe aanzetten te investeren in de preventie van verontreiniging. In de gids wordt aangegeven met welke aspecten rekening moet worden gehouden bij het besluitvormingsproces voor de beoordeling van financiële voorzieningen, en worden regelgevers en andere gebruikers geholpen bij het vinden van succesvolle oplossingen. De gids wijst ook op het belang van permanent onderhoud van en toezicht op financiële voorzieningen om ervoor te zorgen dat die financiële voorzieningen met succes worden verstrekt wanneer dat nodig is, en geeft voorbeelden van gebruik en richtsnoeren op internationaal niveau.

  [Read more]
 • Behandeling van afvalstoffen vóór het storten overeenkomstig art. 6 van de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen

  Dit verslag bevat de resultaten van het gedeelte van het IMPEL-project betreffende het storten van afvalstoffen dat betrekking heeft op de uitvoering door de EU-lidstaten van artikel 6 van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen, teneinde om de situatie in de lidstaten met betrekking tot het storten van onbehandeld afval te onderzoeken. Vooraf werd een enquête verspreid.

  [Read more]
 • Goede praktijken op het gebied van energie-efficiëntie bij vergunningverlening en inspecties

  Dit document geeft een overzicht van goede praktijken in verband met de aanpak van energie-efficiëntie bij vergunnings- en inspectieprocedures.

  [Read more]
 • Bescherming van de natuur bij het verlenen van vergunningen voor en de inspectie van industriële installaties

  Dit verslag/deze tool is vooral toegespitst op de verduidelijking van de screeningcriteria, de beoordeling van significante effecten, de beoordeling van cumulatieve effecten en, indien mogelijk, de mechanismen die zijn ingesteld om na te gaan of is voldaan aan de vergunningsvoorwaarden betreffende de krachtens artikel 6, lid 3, vastgestelde mitigatiemaatregelen. 6(3). Met betrekking tot de omgang met Natura 2000 bij het verlenen van vergunningen voor en de inspectie van industriële installaties heeft het project een aantal goede praktijken opgeleverd, die in het verslag worden beschreven.

  [Read more]
 • De juiste dingen doen methodologie voor vergunningen - Vergelijking

  De juiste dingen doen voor milieuvergunningen is een lopend project (2016-2018) waarbij de relatie tussen vergunningverlening en inspectie onder de loep wordt genomen, interessante casestudies en beste praktijken in Europa worden geïdentificeerd en de stappen die in vergunningsprocedures kunnen worden gebruikt, worden vastgesteld en beschreven.

  [Read more]

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.