IMPEL Logo

IMPEL projects

 • Financiële bepalingen

  Wanneer vestigingen worden geliquideerd, worden meestal geen voorzieningen getroffen voor milieusanering en blijven er aanzienlijke milieulasten over die later moeten worden aangepakt. In heel Europa is naar verschillende oplossingen gezocht, onder meer door het gebruik van verzekeringspolissen, financiële voorzieningen en obligaties. Het probleem van insolventie blijft bestaan en zelfs als er voorzieningen worden getroffen, worden deze vaak genegeerd door de curator met als gevolg dat er niets overblijft voor het milieu omdat dit als ondergeschikt aan het vennootschapsrecht wordt beschouwd. Uiteindelijk kunnen langdurige rechtszaken er nog steeds toe leiden dat de belastingbetaler opdraait voor de kosten - hetgeen lijnrecht indruist tegen het beginsel dat de vervuiler betaalt.

  [Read more]
 • Energie-efficiëntieprojecten

  IMPEL voerde een reeks projecten uit in verband met energie-efficiëntie. Energie-efficiëntie bij vergunningverlening en inspecties (2010 - 2012) Energie is een prioritaire kwestie binnen de Europese Unie. Het EU-klimaatveranderings- en energiepakket voorziet in een verhoging van de energie-efficiëntie met 20% en een vermindering van de broeikasgassen met 20% tegen 2020. Sinds het door Finland geleide IMPEL-project inzake energie-efficiëntie van 2002/2003 is uit een huidige evaluatie gebleken dat er slechts kleine veranderingen zijn opgetreden in de inaanmerkingneming van energie-efficiëntiekwesties bij vergunnings- en toezichtprocedures. In het kader van het project werden 7 belangrijke uitdagingen op het gebied van energie-efficiëntie geïdentificeerd:

  [Read more]
 • Natuurbescherming bij het verlenen van vergunningen voor en de inspectie van industriële installaties - Uitvoering van art. 6, lid 3, van de habitatrichtlijn (fase 1, 2 & 3)

  Dit project bestaat uit twee fasen. Het begon in 2014 met het project "Natuurbescherming bij vergunningverlening en inspectie van industriële installaties Implementatie van Art. 6(3) van de Habitatrichtlijn". In de belangrijkste bevindingen van het project 2014 werd geconcludeerd dat er behoefte is aan verbetering van de kennis over en het gebruik van EU-richtsnoeren en bewustmakingsmaatregelen, het delen van bestaande nationale richtsnoeren en wetenschappelijke studies, het uitwisselen van kennis over screeningcriteria en beoordelingsmethodologieën, bv. geaccepteerde praktijken: gebruik van Critical Loads (CL), criteria voor habitatverlies (Fachkonventionen DE), nieuwe benaderingen, bv. voor de evaluatie van stikstofdepositie. Ook werd voorgesteld een gerichte gebruikersvriendelijke leidraad te ontwikkelen.

  [Read more]
 • De juiste dingen doen voor milieuvergunningen

  De milieu-inspectiecyclus (EIC) beschrijft stap voor stap hoe milieu-inspecties moeten worden gepland en waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitvoering van de inspecties. De EIC wordt door IMPEL ook gebruikt als een kader waarop andere IMPEL-inspectie-initiatieven kunnen aanhaken om een betere samenhang te creëren tussen de instrumenten die worden ontwikkeld. Hoewel er in Europa veel ervaring is opgedaan met milieuvergunningen, is de procedure zelf nooit beschreven in een stapsgewijze leidraad. Bijgevolg is er geen gelijk speelveld voor de procedures voor milieuvergunningen, zijn er geen richtsnoeren voor nieuwe vergunningverlenende ambtenaren en is er minder samenhang tussen de IMPEL-initiatieven inzake vergunningen.

  [Read more]
 • Nalevingsgarantie door middel van nalevingsbeheerssystemen van bedrijven

  In veel landen staan industriële bedrijven onder toezicht van autoriteiten die regelmatig inspecties ter plaatse uitvoeren en andere "traditionele" nalevingscontroles uitvoeren, zoals het beoordelen van emissieverslagen. Maar hoe effectief en efficiënt zijn deze outputgerichte toezichtactiviteiten in termen van het bereiken van goede naleving van de milieuwetgeving of zelfs milieuprestaties die verder gaan dan naleving? Uit eerdere IMPEL-projecten is gebleken dat een slim gebruik van het vermogen van bedrijven om hun risico's met behulp van beheersystemen te beheersen, aanzienlijk kan bijdragen tot de effectiviteit en de efficiëntie van het overheidstoezicht. Dit lijkt vooral te gelden voor relatief grote en complexe bedrijven waarvan de processen potentieel riskant zijn voor het milieu. Er zijn vrij sterke aanwijzingen dat, als het toezicht onder de juiste omstandigheden en op een geschikte manier gebruik maakt van EMS/CMS'en, de volgende twee doelstellingen kunnen worden bereikt:

  [Read more]
 • Initiatief IMPEL-evaluatie (IRI) - jaarlijks programma

  De IRI-regeling is een vrijwillige regeling die voorziet in informele beoordelingen van milieu-instanties in IMPEL-lidstaten. De regeling is opgezet ter uitvoering van de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad (2001/331/EG) betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties (RMCEI), waarin het volgende wordt gesteld

  [Read more]
 • IMPEL-evaluatie-initiatief gericht op natuurbehoud ("groene IRI")

  In navolging van het algemene IMPEL-evaluatie-initiatief (IRI) beoogt dit project een beeld te schetsen van de huidige situatie binnen de lidstaat of in bepaalde gebieden van de lidstaat met betrekking tot de uitvoering en handhaving van de EU-wetgeving inzake natuurbehoud; voornamelijk de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn. De resultaten zijn goede praktijken en mogelijkheden voor verbetering.

  [Read more]
 • Sanering van water en land

  Het beheer van verontreinigde locaties is een proces dat in de lidstaten verschillende snelheden kent. Dit is gedeeltelijk te wijten aan verschillen in wetgeving, waardoor verschillende definities worden gehanteerd, zoals bijvoorbeeld "potentieel verontreinigde locaties", "verontreinigde locaties", "gesaneerde locaties". Om deze reden heeft de Europese Commissie en het GCO samen met het EMA-EIONET-netwerk een initiatief gelanceerd om te komen tot gemeenschappelijke definities en een enquête in de lidstaten in 2018 (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/statuslocal-soil-contamination-europe-revision-indicator-progress-management-contaminated-sites), die resulteerde in de definitie van 6 sitestatussen.

  [Read more]
 • Uitdaging voor de uitvoering 2021

  IMPEL heeft de afgelopen jaren een paar soortgelijke enquêtes gehouden die veel nuttige informatie opleverden. De situatie is echter drastisch veranderd door de afkondiging van een klimaatnoodtoestand door veel landen, een enorme toename van het bewustzijn over kunststoffen en de wereldwijde achteruitgang van de biodiversiteit. Deze situatie is aanzienlijk verergerd door de aanhoudende COVID-19-pandemie, die de regelgevingsprogramma's aanzienlijk heeft doen ontsporen en uiteindelijk gevolgen zal hebben voor de begrotingen van de overheidssector en de financiën van degenen van wie wordt verwacht dat zij de milieuwetgeving naleven. Dit werk is nodig om deze opkomende uitdagingen volledig in kaart te brengen en te kwantificeren en om te trachten de mogelijkheden en oplossingen ter ondersteuning van de regelgevende gemeenschap te belichten. De werkzaamheden zullen ook rechtstreeks van invloed zijn op de opstelling van een strategisch meerjarenplan voor de periode vanaf 2022.

  [Read more]

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.