IMPEL Logo

BIOVAL: gezamenlijk project om ecologische schade te taxeren voor mogelijk gebruik bij de vervolging van misdrijven tegen in het wild levende dieren

IMPEL is als partner betrokken bij BIOVAL, een gezamenlijk project van EUFJE, ENPEKU Leuven en IMPEL. Het heeft tot doel een niet-bindend, praktisch instrument te creëren om ecologische schade te waarderen. De grote voordelen van het gebruik van een dergelijk waarderingsinstrument in administratieve, civiele of strafrechtelijke procedures zijn de grotere rechtszekerheid en de kortere duur van de zaak. Het kan ook leiden tot een meer gelijke behandeling van soortgelijke gevallen die in verschillende contexten (verschillende regio's, verschillende rechtbanken, verschillende procedures) worden beoordeeld. Aanvankelijk is de werkingssfeer van het BIOVAL-project beperkt tot de waardebepaling van in het wild levende dieren / gewervelde dieren.

In de eerste fase zochten en onderzochten de partners bestaande prijslijstsystemen in de EU-lidstaten. In het voorjaar van 2020 werd een online enquête gelanceerd:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6YDf8GLJH876h8N

Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en discussies op gang te brengen,  zijn drie gevallen voorgelegd aan rechters, officieren van justitie, inspecteurs, academici en NGO’s — betreffende de wolf, de spreeuw en de rode wouw.

In augustus en september 2020,  werd de verkregen informatie geanalyseerd, waarbij de nadruk lag op de rode wouw (milvus milvus), die vaak het slachtoffer is van vergiftiging en vernietiging van habitats. Deze oefening werd uitgevoerd om een gevoel te krijgen voor de waarden; hoe worden deze gekozen en welke problemen bestaan er? Als resultaat van deze “Rode Wouw-oefening”, in een notendop, werden waarden voor de Rode Wouw in niet minder dan 10 (hoofdzakelijk Oost-) Europese landen gevonden die over prijslijsten of soortgelijke instrumenten beschikken. De waarden variëren van € 150 in Bulgarije tot € 17.200 in Letland.

De bevindingen worden nu gedeeld met het IMPEL Natuurbescherming Expert Team, ENPE, EnviCrimeNet en Birdlife, voor terugkoppeling en relevante jurisprudentie.

Tegen eind maart 2021 zal  een reeks diepgaande online workshops over BIOVAL en de rode wouw-oefening worden gehouden. Doelpubliek zijn milieueconomen, biologen, rechters, officieren van justitie, politie, handhavingsinstanties, enz.

Het projectteam onderzoekt ook mogelijke synergieën met soortgelijke LIFE-projecten, zoals LIFE SWiPE (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe), LIFE Nature Guardians en LIFE EUROKITE.

BIOVAL zal in het voorjaar van 2021 worden gepresenteerd tijdens de volgende gezamenlijke vergadering van de SFP's van de Conventie van Bern’s over het illegaal doden, vangen en verhandelen van wilde vogels (IKB) en de UNEP/CMS MIKT Task Force.

Interesse in deelname aan dit project? Neem dan contact op met Farah Bouquelle.

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.